Görme Engelliler

2015-2019 Stratejik Plan


 

 

OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU

    Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanlığınca Toplam Kalite Eğitiminin tüm okullarda uygulanmasına karar verilmesinden sonra stratejik planlama ve toplam kalite çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalara bağlı olarak okulumuz bünyesinde yürütülen 4 ayrı programda stratejik planlama çalışmaları yapılarak, 07 Nisan 2015 tarihinde Okulumuz genelinde bir sunum gerçekleştirilmiştir. Okulumuzda iyileştirme takımı halen toplam kalite çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluşundan itibaren her türlü desteklerini esirgemeyen Müdürlüğümüze, bu taslağın hazırlanmasında katkıda bulunan en başta Müdür Yardımcımız Yaşar KARACA’ya ve tüm öğretmen ve personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Bilindiği üzere Okullarımıza kanunla verilen başlıca görev Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda yükseköğretime Öğrenci hazırlamaktır. Okullarımız bu görevlerini yerine getirirken, bu faaliyetlerin doğal çıktısı olarak öğrencilerimize başta iyi bir Eğitim, planlanmış bir gelecek, Meslek seçimi, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı vatan sevgisi ile yoğrulmuş sorumluluk sahibi bireyler olmak, iş hayatına atılım, sağlık ve teknoloji, olmak üzere hemen her alanda hizmet etmek ve yol göstermek gibi görev ve sorumluluklar da üstlenmektedirler. Toplumumuzun, daha mutlu ve güçlü olması, eğitim alanında kazanılacak başarılara bağlıdır. Çünkü eğitimin konusu insandır. İnsanın ülke kalkınmasında bilinçli olarak katılması için, eğitilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi gereklidir. Her alanda olduğu gibi Eğitim alanında da büyük bir rekabetin yaşandığı günümüzde, hızla değişen iç ve dış dinamikler karşısında geleceğin doğru ve etkin şekilde planlanamaması halinde, bu yarışta geride kalınması kaçınılmazdır. Ayrıca, 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu, kaynak tahsislerinin, bundan sonra kurumların stratejik planlarındaki amaç ve hedeflere göre yapılmasını öngörmektedir. Diğer taraftan Okullarımızda Kalite Geliştirme Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik uyarınca bütün okullarda Kalite Geliştirme Kurulu (TKY) oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle okumuzda da 36 kişilik Orhan Çalış Çok programlı Lisesi Kalite Geliştirme Kurulu (TKY, OGYE VE İYİLEŞTİRME EKİPLERİ ) oluşturulmuş ve okul bünyesinde Stratejik Planlamalar yapılmıştır. Stratejik Planlama çalışmalarını,  evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı çağın gerektirdiği nitelikte insan gücünü hazırlayabilmesi, başta ilçemizdeki okullar olmak üzere ilimizde ve ülkemizde bulunan diğer okullarla birlikte çalışma, kültürel yaşama önemli katkı sunma istekliliğimizi gerçeğe dönüştürme ve ilimiz okulları arasında ön sıralarda tercih edilen bir okul olması için bir araç olarak görmekteyiz. Büyük bir emek ve özveri sonucunda hazırlanan ve bir çağdaş dönüşüm projesi olan bu stratejik planın uygulamaya konmasıyla okulumuzda yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni dönemde bütün faaliyetler hedeflere, kurallara ve yazılı talimatlara göre düzenleneceğinden okulumuzda verimlilik artacak ve şeffaf bir yönetimin temelleri atılmış olacaktır. Belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği, her yıl izlenerek değerlendirilecek, gerekirse yeni hedefler belirlenerek plan revize edilecektir. Bu nedenle planın sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir nitelik kazanabilmesi, bütün mensuplarımızın planlama fikrine destek vermelerine ve çalışmalara aktif olarak katkı sunmalarına bağlıdır. Sadece okulumuz mensuplarının değil, toplumun bütün kesimlerinin, Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesinin geleceği ile ilgili düşüncelerini, beklentilerini ve hayallerini bizlerle paylaşmaları bizleri mutlu edecektir.

Bu planın hazırlanmasında görev alan bütün mensuplarımızın aylarca emek harcayarak ortaya çıkardıkları bu değerli çalışma, okulumuzda bu anlamda bir ilktir. Bu özverili çabaları için kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Planda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi ise idari, öğretmenler, veliler ve destek personeli ve öğrencileri ile bir bütün olarak bu planın arkasında durmamıza bağlı olacaktır. Bu planın, okulumuzun daha hızlı gelişerek mensubu olmaktan onur duyulan bir kurum haline gelmesine büyük katkı sağlayacağına olan içten inancımla başarılar dilerim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mustafa KURU

                                                                                                                                     Okul Müdürü

                                                                                    

1.GİRİŞ

            “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. “ (Mustafa Kemal ATATÜRK)

MÜDÜR YARDIMCISI SUNUŞU

            Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde vurguladığı “eğitim” de ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak 2015 – 2019 yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz.    

            Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.

Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan beş kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan´da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır.

Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi Stratejik Planı (2015-2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereği, üst politika belgelerinde de planlanan amaçlar ve hedeflerle bağlantılı olarak, okulumuzun kaynaklarını en etkili, verimli ve ekonomik kullanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımızın yöneltmeleri doğrultusunda, “Stratejik Yönetim ve Planlama” anlayışına dayanan, stratejik planlama çalışmalarını başlattık.

Bakanlığımız, 5018 sayılı kanunda öngörülen “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yayımlanmasından sonra, 2006/55 sayılı Genelge ile Stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Genelge ve diğer mevzuat doğrultusunda 2019 yılına kadar hazırlanması gereken Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi Stratejik Planı 2015 -2019 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak hazırlanmıştır.

Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi “Strateji Geliştirme Ekibi” tarafından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzuna uygun olarak hazırlanmıştır.

            Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi Stratejik Planı Okulumuz ve bağlı tüm kişi ve kuruluşlarının 2015-2019 yıllarında beklentilerini karşılamak ve dolayısıyla, niteliği arttırmak üzere planlanmıştır.

            Tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve velilerin eğitim-öğretim adına ihtiyaçları olan bina, tesis, bakım, onarım, donatım dâhil olmak üzere fizik koşullarının iyileştirilmesi, ayrıca eğitim ve öğretimin niteliğini arttıracak, motivasyon sağlayacak etkinlikler: Sosyal, kültürel, sportif etkinlik, Hizmet içi eğitim etkinlikleri, ile çevrenin kalkınmasına yardımcı olabilecek, proje ve faaliyetler planlamaya dahil edilmiştir.

           Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz.                                                                             

         Yaşar KARACA

                                                                                                                   Müdür Yardımcısı

                                                                                                                          AR-GE Birim Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ

6

GİRİŞ

7

OKULUMUZUN KİMLİK BİLGİLERİ

10

PLAN: ORHAN ÇALIŞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

11

1. BÖLÜM: ÖZET GİRİŞ

12

1.1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

12

1.2.STRATEJİK PLANIN AMACI

13

1.3.STRATEJİK PLANIN KAPSAMI

13

1.4.STRATEJİK PLANLAMA YASAL DAYANAKLARI

13

1.5. STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

13

1.6.STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

13

1-7.ÇALIŞMA TAKVİMİ

14

2. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ

15

   2.1.

Tarihsel Gelişim

15

 

2.1.1 Okulumuzun Tarihçesi

15

 

2.1.2 Okulumuza İsim Veriliş Amacı

15

 

2.1.3 Okulumuza İsmi Verilen Kişinin Özgeçmişi

15

 

2.1.4 Okulumuzda Görev Yapan Müdürler

15

   2.2.

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analiz

16-17

  2.3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

18

 

2.3.1 Faaliyet Alanları

18

 

        2.3.1.1 Eğitim Öğretim

18

 

2.3.1.2 Strateji, Planlama, Program Geliştirme

18

 

2.3.1.3 Yönetim- Denetim- Düzenleme- Değerlendirme

18

 

       2.3.1.4 Alt Yapı, Donatım, Yatırım

18

 

       2.3.1.5 Burs, Yurt, Sosyal, Kültürel, Spor, Sağlık

18

 

2.3.1.6 Eğitim Teknolojileri

19

 

       2.3.1.7 Projeler, Faaliyetler

19

  2.4.

 Paydaş Analizi

20

 

 2.4.1 İç Paydaşlar

20

 

2.4.2 Dış Paydaşlar

20

 

2.4.3 Paydaş Analizi, Tablo

21

  2.5.

 Kurum İçi Analiz

22

 

2.5.1 Örgütsel Yapı

22

 

 2.5.2 Okulumuzun Yerleşim Durumu

23

 

2.5.3 Okulumuzun Arsa Durumu

24

 

2.5.4 İnsan Kaynakları

25

 

        2.5.4.1 Okulumuzun Personel Sayısı

25

 

        2.5.4.2 Okulumuzun Öğretmen Kadrosu

25

 

        2.5.4.3 Norm İşlemleri

26

 

        2.5.4.4 Okulumuzdaki Alanlar

27

 

        2.5.4.5 Okulumuzdaki Kız Erkek Öğrenci Sayıları


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi